Polityka prywatności

Klauzula informacyjna  – VIVO NIERUCHOMOŚCI


    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Agnieszka Bachlaj, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VIVO NIERUCHOMOŚCI AGNIESZKA BACHLAJ z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, NIP: 6381541479, REGON: 363394644 (dalej: „Administrator”); 

    2. W przypadku wystąpienia ewentualnych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail: biuro@vivo-nieruchomosci.pl lub na adres korespondencyjny Administratora: ul. Wł. Broniewskiego 1 A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Dane osobowe”;

    3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie:

    a) zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

    b) dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

    c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

    d) prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

    e) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

    4. Dane osobowe będą przetwarzane:

    a) przez okres niezbędny do realizacji umów pośrednictwa, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;

    b) gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na Administratorze zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów;

    5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, tj.:

    a) pracownikom i współpracownikom Administratora (m.in. agentom prowadzącym działalność gospodarczą pracującym u Administratora na mocy umowy agencyjnej, zlecenia etc.), dla których dostęp do danych jest konieczny celem realizacji ich obowiązków umownych,

    b) oraz innym odbiorcom danych, w szczególności: dostawcom usług IT, organom administracji publicznej, kancelariom notarialnym, fotografom, doradcom kredytowym.

    6. Mają Państwo prawo do:

    a) dostępu do treści danych,

    b) sprostowania/zaktualizowania danych,

    c) usunięcia danych,

    d) ograniczenia przetwarzania danych,

    e) przenoszenia danych,

    f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    g) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    h) wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

    7. Administrator rozpatruje Państwa zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

    8. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

    9. Administrator nie będzie profilował Państwa danych osobowych.

    10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.